lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Príkaz ministra zdravotníctva Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik vydal príkaz týkajúci sa výberových konaní, ktorý uverejňujeme v plnom znení. ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik vydal príkaz týkajúci sa výberových konaní, ktorý uverejňujeme v plnom znení. Internetový portál www.lekari.sk informovala PhDr. Eva Slováková z komunikačného odboru MZ SR.

Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik vydal príkaz týkajúci sa výberových konaní, ktorý uverejňujeme v plnom znení.Bratislava 21.7.2010

Číslo: Z37290/2010-VSÚ

Príkaz ministra zdravotníctva SR

č. 4/2010Prikazujem

1.organizačným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR

2.štátnym rozpočtovým organizáciám v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

3.štátnym príspevkovým organizácia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

4.akciovým spoločnostiam s majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SRa)Neprijímať žiadne rozhodnutia v procesoch prebiehajúcich výberových konaní (s výnimkou výberových konaní v oblasti personálneho obsadzovania), verejných obstarávaní a nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, prenájmov priestorov (vrátane predlžovania už platných prenájmov), v ktorých je zmluvným partnerom Ministerstvo zdravotníctva SR alebo organizácia v pôsobnosti MZ SR uvedená v bodoch 1. až 4. tohto príkazu.b)Neprijímať žiadne rozhodnutia vyhlasovania alebo začínania výberových konaní (s výnimkou výberových konaní v oblasti personálneho obsadzovania), alebo verejného obstarávania,  procesoch nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom vrátane prenájmov priestorov (vrátane predĺženia už platných prenájmov), ktoré sú v pôsobnosti organizácie uvedenej v bodoch 1. až 4. tohto príkazu.c)Každý nasledujúci procesný úkon – po vydaní tohto príkazu – v aktuálnych procesoch uvedených v bode a) tohto príkazu, ktorý sa ku dňu tohto príkazu začal, musí byť vopred konzultovaný s vedúcim služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR.d)Porušenie tohto príkazu bude považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny a podľa toho bude k nemu následné pristupované.
Ukladám

predstaveným a vedúcim zamestnancom, aby zabezpečili v rámci svojej pôsobnosti oboznámenie všetkých zamestnancov na útvaroch ministerstva a v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR s uvedeným príkazom.Záverečné ustanovenie


Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom 23. júla 2010.Ivan Uhliarik

minister

Štítky :

Jazda v rýchlom aute je frajerina, no preventívna urologická prehliadka je ešte väčšia

Počas novembra sa každoročne Slovenská urologická spoločnosť s partnermi pridáva k celosvetovej iniciatíve Movember a snaží sa motivovať mužov k včasným návštevám urologických ambulancií. Urológovia tento rok vsadili na motoristickú terminológiu a spoločne s ministerkou zdravotníctva, pacientskymi organizáciami a profesionálnym športovým jazdcom, Maťom Homolom...