lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Potreba transparentnosti v kategorizácii liekov Slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS) víta zvýšenie transparentnosti postupov v ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS) víta zvýšenie transparentnosti postupov v kategorizácii liekov, a to v znení, v akom sa uvádza v predloženej novele zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Novela je
v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

Kategorizáciou liekov sa prerozdeľujú financie na lieky hradené zo zdravotného poistenia
vo výške približne 1 miliardy eur ročne. Aj preto farmaceutický priemysel považuje zákony, pravidlá a kritériá aplikované pri ich rozdeľovaní za jednu zo svojich priorít. V predkladanej novele zákona vidí SAFS plnenie  vytýčených úloh súčasnej vlády, ktorá sa zaviazala konať
vo veciach verejných transparentne a bojovať proti korupcii.SAFS verí, že odteraz už všetky rozhodnutia týkajúce sa novozaradených liekov, ako aj úpravy cien a úhrad liekov, ktoré už sú v zozname liekov zaradené, budú uskutočnené na základe objektívnych a overiteľných kritérií, budú riadne odôvodnené a všetci, ktorých sa rozhodnutia týkajú, budú mať právo byť účastníkmi konania. Kategorizácia liekov sa vstúpením navrhovaného znenia novely dostane do súladu s požiadavkami zákona o správnom konaní, ako aj do súladu s európskou legislatívou o transparentnosti postupov, a to podrobným rozpracovaním procesov.

Kategorizáciou liekov sa nerozdeľujú len financie, ale rozhoduje sa aj o tom, aké lieky budú mať lekári a obyvatelia Slovenska k dispozícii – v rámci kategorizácie totiž ide nielen o samotnú výšku hradenia a doplatku pacienta, ale aj o to, koľko pacientov, na aké diagnózy a na predpis akého lekára bude mať úžitok z nových moderných (originálnych) liekov, ako aj generík.
Kategorizácia liekov je pre výrobcov originálnych liekov mimoriadne významný proces, keďže sa
v ňom rozhoduje o podmienkach dostupnosti nových moderných liekov. Farmaceutické spoločnosti združené v asociácii výrobcov originálnych liekov SAFS dlhodobo podporujú vytváranie a implementovanie takých procesov, ktorých výsledkom bude spravodlivé a čestné rozhodovanie o tom, akými liekmi budú pacienti na Slovensku liečení a koľko za to zaplatia.
SAFS v navrhovanej novele zákona č. 577/2004 Z. z. pozitívne hodnotí predovšetkým nasledovné zmeny v postupoch a zapracovanie viacerých prvkov transparentnosti:


Zvýšenie transparentnosti, zjednodušenie a elektronizácia procesu kategorizácie liekov t. j. elektronické podávanie návrhov, sledovanie celého procesu vrátane vyjadrení účastníkov konania, publikovanie zápisníc a rozhodnutí na webovom portáli MZ SR, vydávanie elektronických rozhodnutí ministerstvom – ide o obdobu monitorovania legislatívneho procesu v NR SR alebo konaní v obchodnom registri.Pre účastníkov konania zavedenie možnosti podávať vyjadrenia a dôkazy k návrhom
do kategorizácie (doteraz to nebolo možné vôbec alebo len v rámci rozkladu, teda odvolania).Obnovenie možnosti požiadať o zmenu zaradenia lieku (zmena ceny, úhrady
zo zdravotného poistenia a výšky doplatku pacientov, indikačných a preskripčných limitov).Návrhy do kategorizácie budú môcť oficiálne podávať aj zdravotné poisťovne, odborné spoločnosti a pacientske organizácie, všetky tieto návrhy budú tiež zverejňované na webovom portáli MZ SR a zúčastnené strany sa k nim budú môcť vyjadriť a podať dôkazy, na ktoré sa bude prihliadať pri kategorizácii liekov.Rovnomerné rozdelenie zástupcov zdravotných poisťovní v kategorizačných komisiách a kategorizačných radách.Zverejňovanie hlasovaní podľa mien, zverejňovanie kontaktov členov kategorizačných komisií a rád so zástupcami farmaceutického priemyslu, zdravotných poisťovní, pacientskych organizácií a pod., ako aj zverejňovanie príjmov členov kategorizačných komisií od farmaceutického priemyslu.Verejné zasadania kategorizačných komisií a rád. 

Štítky :

RÚVZ: V okrese Trebišov sú štyri aktívne ohniská žltačky

Trebišov 20. februára (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trebišove eviduje v tomto ...