lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Onedlho pediatri nebudú stíhať vyšetriť všetky naše deti a rodičia by sa mali vzdelávať, aby zvládli manažovať niektoré základné ochorenia. Zdravie detí je bezpochybne spoločnou prioritou rodičov a pediatrov. Starostlivosť o deti a ich zdravie ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Štvrtok, 21.09.2023 Zobrazené: 624540x categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Zdravie detí je bezpochybne spoločnou prioritou rodičov a pediatrov. Starostlivosť o deti a ich zdravie


si vyžaduje nielen odborný pohľad, ale aj úzku a dobrú spoluprácu medzi pediatrami a rodičmi .


Stav pediatrov na Slovensku


Počet pediatrov rapídne klesá. Aká je situácia na Slovensku? „Alarmujúca“ – zhrnula v krátkosti


MUDr. Beáta Kartousová , členka výboru SSPPS a predstavila stav pediatrov na mape Slovenska.


1. Stav pediatrov v súčasnosti


2. Stav pediatrov na Slovensku, ak odídu do dôchodku všetci pediatri v dôchodkovom veku


Priemerný vek pediatrov sa neustále zvyšuje, aktuálne je 59 rokov. Pediatrom v službe budú detskí


pacienti iba pribúdať, čo nie je únosné.


Pediatri vidia jedno z možných riešení vo vzdelávaní rodičov, aby títo zvládli manažovať základné ochorenia a viac sa venovali prevencii ochorení. Je veľmi dôležité, aby sa začala aktívna komunikácia pediatrov a rodičov s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, zvýšiť informovanosť rodičov a zároveň odľahčiť nápor na ambulancie a pohotovosti.


Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) spustila edukačnú aktivitu, projekt


Pre zdravie detí“.


Pripravovaná webová stránka www.pediatridetom.sk bude rodičom prinášať relevantné informácie pripravené priamo pediatrami a špecialistami. „Webová stránka pomôže rodičom získať potrebné zručnosti a sebavedomie v starostlivosti o zdravie svojich detí v domácom prostredí“ – vysvetľuje hlavná odborníčka pre primárnu starostlivosť detí MZ SR, MUDr. Elena Prokopová .


SSPPS a „OZ Pediatri deťom“ už zorganizovali ďalej pripravujú množstvo edukačných aktivít – kongresy, webináre, edukačné materiály v rámci projektu Pediatri deťom v spolupráci s UNICEF.


Pokryť najnaliehavejšie personálne potreby, v obzvlášť nedostatočne obsluhovaných oblastiach Slovenska, Projekt Pediatri deťom umožnil zamestnať aj ukrajinských lekárov , ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť ukrajinským aj slovenským deťom. MUDr. Zuzana Nagyová jedna z koordinátoriek tejto spolupráce hodnotí doterajšie skúsenosti s ukrajinskými lekármi pozitívne. Podľa jej názoru sú ukrajinskí pediatri veľmi pracovití, šikovní a veľmi vďační, že im bolo umožnené pracovať v pediatrickej ambulancii.


Deti a rodičia potrebujú pediatrov, ktorí dokážu pochopiť ich potreby a podporiť ich. Začlenením


ukrajinských pediatrov do systému zdravotníctva, ktorí sú už na Slovensku, zabezpečujeme, aby sa


ukrajinskí rodičia a deti mohli ľahko spojiť s odborníkmi, ktorí rozumejú ich potrebám a aj to, že


všetky deti na Slovensku dostanú dodatočnú zdravotnú podporu v čase, keď systém čelí nedostatku.“


– povedala Michaela Bauer , koordinátorka UNICEF na Slovensku.


Ťažkosti súvisiace s duševným zdravím


Čoraz viac sa do popredia dostáva téma duševného zdravia detí . Pohyb vystriedali moderné technológie,


aplikácie, významné dopady na fyzické a psychické zdravie má aj široká škála spracovaných


výrobkov, poloproduktov a rýchleho občerstvenia. Vzrastá aj počet detí so závislosťami, poruchami


pozornosti, správania alebo príjmu potravy, s čím sa denne vo svojich ambulanciách stretávajú pediatri.


Ako povedala psychologička Mgr. Jana Caban : „Rastie záujem o návštevy psychológa, či psychoterapeuta


nielen zo strany rodičov, ktorí cítia potrebu poradiť sa, či už vo výchove alebo v zvládaní


náročnejších situácií, ale aj samotné deti už často komunikujú svoj záujem stretnúť sa so psychológom.“


Prevencia vo forme adekvátnej výživy v prvých 1000 dňoch života


Výživa, najmä v období prvých tisíc dní života, ovplyvňuje nielen rast a vývoj dieťaťa, ale aj jeho


celoživotné zdravie. Preto by jej rodičia mali venovať primeranú pozornosť. MUDr. Prokopová konštatuje :


Je potrebné zaoberať sa otázkami súvisiacimi s nevyváženou stravou a zlou životosprávou,


ktoré majú korene v ranom detstve. Ako odhalili výsledky NutriCheq-u za rok 2022, v stravovaní batoliat


a detí sú prítomné nedostatky, na ktoré je potrebné rodičov upozorňovať. Odporúčame rodičom


batoliat (1-3 roky), aby si overili skladbu jedálnička a stravovacie návyky svojho dieťaťa prostredníctvom


dotazníka NutriCheq, ktorý je voľne dostupný na stránke www.1000dni.sk .“


2


Narastá aj počet detí s problémami imunity, pribúdajú prejavy alergií. „Najčastejšie problémy detských


pacientov, ktorý zapĺňajú imunoalergologické ako pneumologické ambulancie, sú časté respiračné


infekcie, recidivujúci kašeľ, či prejavy alergie.“ – vysvetlila MUDr. Zuzana Rennerová . Dodáva,


že mnohí rodičia považujú častejšie respiračné ochorenia za závažný problém a žiadajú si vyšetrenie


špecialistom. Pritom je potrebné si uvedomiť, že respiračné ochorenia sú u detí častejšie, lebo imunitný


systém malých detí ešte nie je dostatočne „zrelý“.


Zvyšovanie počtu detí na jednu ambulanciu, a často aj neopodstatnené návštevy rodiča v ambulancii,


spôsobujú obrovský nápor na pediatra. Ako alternatívu rodičia neraz volia možnosť návštevy


detskej pohotovosti alebo privolanie záchrannej služby.


Veľká časť volaní na tiesňovú linku, týkajúcich sa detí, je indikovaná. Na tomto mieste je potrebné


povedať, že nemálo rodičov pri posudzovaní zmien zdravotného stavu svojich detí je zneistených


a hľadajú informácie. Rozumieme strachu rodičov o život a zdravie svojich detí. Správne informácie


pre správne rozhodnutie sú v týchto situáciách kľúčové.“ – hovorí primár OUP DFNsP v Bratislave


MUDr. Marcel Brenner .


Riešením je sústrediť sa na zdravie, nie ochorenia


Snahou všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je upriamiť pozornosť verejnosti na prevenciu


zdravia, nie na ochorenia . Preto je nesmierne dôležité, aby sa každý z nás začal viac starať


o svoje zdravie a zdravie svojich detí formou pravidelných preventívnych prehliadok, pravidelného


aktívneho pohybu, športu a dodržiavaním zásad zdravého stravovania. Medzi dôležité preventívne


postoje patrí aj očkovanie . „Napríklad HPV očkovaním ako jediným môžeme predchádzať rakovinám,


ktoré spôsobujú HPV infekcie – ako sú rakovina krčka maternice alebo aj rakovina konečníka.


Týka sa tak oboch pohlaví – dievčat aj chlapcov. Je to jediné očkovanie proti rakovine, proti ktorej sa


dá preventívne chrániť už aj deti v ambulanciách pediatra. Od 1. 12. 2024 sa rozširuje plné hradenie


9-valentnej vakcíny pre 13 a 14 ročné deti, teda do 15. narodenín.“ – dodáva pediatrička Prokopová .


Zároveň je dôležité vytvoriť vhodné podmienky aj na prácu pediatrov. Práve preto, záštitu nad projektom


Pre zdravie detí prezvali Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.


K súčasnej situácii sa vyjadrila štátna tajomníčka MZ SR, profesorka Monika Jankechová : „Ministerstvo


zdravotníctva podporuje pediatrov, rieši aktuálnu situáciu navrhovanými intervenciami a opatreniami,


z ktorých mnohé sú súčasťou širokej reformy ambulantnej siete, ktorú chceme dostať do


praxe. Práve tá by mala nielen zatraktívniť zdravotnícke povolanie lekára pre deti a mladistvých, ale


zabezpečiť aj nárast ich počtu, vytvoriť adekvátne podmienky pre ich prácu, aby sa naplno mohli


venovať práve malým pacientom. Veľmi tiež vítame úsilie odbornej spoločnosti o vzdelávanie rodičov


detí – je to ďalší nevyhnutný predpoklad správneho nastavenia a fungovania zdravotníctva na


Slovensku.“ZDROJ: A-medi management

Štítky :

NCZI: SR pripravila národnú pracovnú verziu 11. revízie klasifikácie chorôb

Bratislava 12. júla (TASR) - Slovensko v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) pripravilo národnú ...