lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Nové študijné predmety Lekárskej fakulty UK vyplnia medzeru v oblasti informatizácie zdravotníctva Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) zaradila do svojich študijných programov všeobecné a ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) zaradila do svojich študijných programov všeobecné a zubné lekárstvo predmety, ktorých cieľom je zaplniť medzeru v oblasti informatizácie zdravotníctva – princípy elektronického zdravotníctva a štandardizovaná medicínska terminológia pre zubné lekárstvo.Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny (ÚLFBFITM) LF UK v Bratislave rozšíril zaradením predmetov do kurikula študijných programov ponuku, ktorú doposiaľ realizoval v nepovinne voliteľnom predmete telemedicína. Nové predmety umožňujú vzdelávanie študentov vo vysoko aktuálnej problematike implementácie princípov eHealth do zdravotníckych služieb. „Tieto predmety sú úplnou novinkou v lekárskom štúdiu na Slovensku, aj keď problematika sčasti súvisí s výučbou informatiky, príp. zárodkami eLearningu,“ uviedla prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., prednostka ÚLFBFITM LF UK v Bratislave.Hlavným dôvodom zaradenia predmetov bola celospoločenská potreba eHealth gramotnosti absolventov lekárskych fakúlt. „Absencia tejto gramotnosti je totiž v súčasnosti veľkou brzdou inovácie prostredia zdravotnej starostlivosti, preto aj tie najambicióznejšie plány implementácie eHealth postupov zlyhávajú pre chýbajúce znalosti lekárov,“ zhodnotila
prof. E. Kukurová.Povinne voliteľný predmet princípy elektronického zdravotníctva (eHealth) umožní študentom 4. a 5. ročníkov LF UK analyzovať modelové situácie, ktoré sa vyskytujú pri implementácii informačných technológií v zdravotníctve, naučí ich orientovať sa v  problematike elektronického zdravotníctva a pripraví ich na manažovanie informačných procesov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou každodennej lekárskej praxe. Nepovinne voliteľný predmet telemedicína, určený študentom 3. – 6. ročníkov, pripravuje študentov na praktické profesionálne využívanie informačno-komunikačných technológií a dištančného poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasnom zdravotníctve. Štandardizovaná medicínska terminológia pre zubné lekárstvo, ktorá predstavuje nepovinne voliteľný predmet pre študentov 3. ročníkov, poskytuje vedomosti spojené s prudkým rozvojom zdravotníckej informatiky a úlohami rezortu stanovenými koncepciou informatizácie zdravotníctva v súčasnosti. Výučbu tohto predmetu primárne zabezpečuje Ústav cudzích jazykov LF UK v úzkej súčinnosti s Ústavom lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK a Klinikou stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a FN v Bratislave.„Vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté počas štúdia uvedených predmetov by mali prispieť k tomu, aby sa absolventi medicíny stali cennejšími pre trh práce a pružnejšie sa prispôsobili prostrediu elektronického zdravotníctva, do ktorého prídu,“ uviedla prof. Elena Kukurová z LF UK.


Bližšie informácie:PhDr. Andrea Kučerová

Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave

Tel.: +421 2 592 44 355

Mobil: +421 910 901 205

E-mail: andrea.kucerova@rec.uniba.sk

www.uniba.sk

Štítky :

Jazda v rýchlom aute je frajerina, no preventívna urologická prehliadka je ešte väčšia

Počas novembra sa každoročne Slovenská urologická spoločnosť s partnermi pridáva k celosvetovej iniciatíve Movember a snaží sa motivovať mužov k včasným návštevám urologických ambulancií. Urológovia tento rok vsadili na motoristickú terminológiu a spoločne s ministerkou zdravotníctva, pacientskymi organizáciami a profesionálnym športovým jazdcom, Maťom Homolom...