lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Primář Oddělení laboratorní medicíny (OLM)Masarykův onkologický ústav, Brno

Primář Oddělení laboratorní medicíny (OLM)

primář-lékař

Pozícia: primář-lékař
Miesto práce: Brno
Firma: Masarykův onkologický ústav


Ředitel Masarykova onkologického ústavu


 


vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa


 


PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MEDICÍNY (OLM)


 


Odborné požadavky: • lékař/ka se specializovanou způsobilostí v oboru klinická biochemie dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění.


 


Ostatní požadavky:
 • minimálně 8 let praxe v daném oboru,
 • spolehlivost, pečlivost a plné pracovní nasazení na svěřeném pracovišti, 
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost,
 • zájem o vědeckou práci.
 
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: • návrh koncepce řízení pracoviště na období 5 let, se zaměřením na oblast: 1. zajištění provozu (včetně organizace práce, zajištění lidských zdrojů, spolupráce s ostatními pracovišti),

 2. indikátorů hospodaření a kvality (včetně návrhů na jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců),

 3. podpory zavádění inovací a výzkumné činnost.


 


Dále požadujeme:
 • životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • kopii licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře/ky a primáře/ky v příslušné odbornosti nebo doložení podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře/ky a primáře/ky, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,
 • u uchazečů ze zahraničí doložení kopie podané žádosti o uznání odborné a/nebo specializované způsobilosti k výkonu povolání v ČR, která musí splňovat kritéria požadovaná MZ ČR pro tento účel. V případě lékařů předpoklad k získání licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře/ky a primáře/ky,
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve (povinné pro zaměstnance narozené před datem 1.12.1971).
 


Pracoviště OLM provádí laboratorní vyšetření zaměřené na diagnostiku a monitorování stavu onkologických pacientů, laboratorní screening maligních onemocnění, podílí se na zpracování vzorků pro klinická hodnocení a pro banku biologického materiálu, poskytuje konzultační služby v oblasti laboratorní medicíny, především v problematice nádorových markerů. Vyšetření uskutečňovaná na OLM zahrnují oblast klinické biochemie, klinické hematologie, imunohematologie, imunoanalýzy, molekulární diagnostiky, sérologie virových onemocnění a další.


Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti
ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Šafránkové na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.


Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. Kontakt: tel.: 543 134 113, 543 134 102, email: kiss@mou.cz


Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládaný termín výběrového řízení mezi 10. 8. až 14. 8. 2020 (dle domluvy s uchazeči).


Nástup na pozici dle dohody.


 


Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 5. srpna 2020 včetně. Písemné přihlášky označte
„VŘ PRIMÁŘ/KA ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MEDICÍNY“ a zašlete na adresu:


Masarykův onkologický ústav


Oddělení personální a mzdové


Žlutý kopec 7


656  53 Brno


 Informácie:
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, Brno - Staré Brno 60200
IČO: 00209805
DIČ / IČ DPH: CZ00209805
Tel.: +420543134255
Web: www.mou.cz
E-mail: martina.louckova@mou.cz

Vodíková voda pomáha aj pri udržiavaní silnej imunity

Mnohí úspešní ľudia čoraz viac a viac propagujú vodíkovú vodu. Kvôli čomu je lepšia ako bežne dostupná voda a prečo je stále populárnejšia? Načrtneme vám charakteristiku vodíkovej vody.